Главная » 2016 » Ноябрь » 30 » Вашандарой тайпанах а, гарашха а лаьцна Музаев Мовдан кехат
13:39
Вашандарой тайпанах а, гарашха а лаьцна Музаев Мовдан кехат

Вашендарой

Дачу-борзехь, Улус-Кертахь берш вашендарой бу. Дуби-эвл, Г1ойт1а, Атаг1а Гихта, Мартан т1е, Т1ехь-мартант1е а вашендарой бу.

Шуьйта вашендарой баьхкина 800 шо ду. Дуьхаьра вашандарой г1ала хилла меттиг ю х1инца 1умаран Або 1аш ег. Иза Одама г1ала хилла ю. Тайпа кхоъ ду: Одамгар, Жамсагар, Мамингар.

Дуьхьара хилларг Суьлда хилла. Суьлди Акхасаг хилла. Акхасаг велла ши к1ант вуьссуш: Жамсаг, Ма1саг. Суьлда цера ден да хилла.Суьлдас Варандара зуда ялийна, цо к1ант вина Ода бохуш. Ода Жамсаган, Мамиган ден ваша хилла. Суьлда вокххун стаг Оьрш (Вашдарахь меттиг – прим.) талла ваханча чано вина.

Суьлди зуда шен к1ант эцна ден ц1а д1а яхана. Жамсаг, Мамаг кхин да х1умаа ца хилла нахана йолах балха вахана. Ода вокха хилча шен ден метта оха хаа веза аьлла (х1унц – прим.) 1умаран Або 1ачу охьа хиина. Один вешан ши к1ант Сайдхьасан 1ачу Ихвана г1аличу охьа хиина.

Цу г1али чу ши ваша тар ца луш, боьхачу детин дуврсте мулг1е а елла Мамаг ара ваьлла х1инц Ахтаевг1ар болчу хьалхола хьала вахана. Шоллог1а Жамсаг алсам ваьлчи междиг долчхола хьала вахана, кхозлог1а Дух-эвла 1аш волун Ода массарел т1аьхьа т1ехьола хьала вахан, ишт 1ер хилла.

Шуьйтахь 1аш болчу вашандарой йуьртахь кхоъ тайпа ду, цара т1е ийбина нах а бу. Одамгар, Жамсагар, Мамингар кхоъ… (дальше неразбочиво).

ТУШТАР

Вашандаро ву. Он жил в своем ирзе. Туштар некъе переехал Гихт1и.

Одно время жил там Тевсе дай, после них жил там Ад-эла. Вашандароша бакъо елла цигахь охьа хоьвшийна хилла ч1ентий. Ад-эла убил одного ч1енти, он переехал Вашандара. Т1аьхьарчу заманахь Истамула хежис охьа ховшина  шен сунц1ахой.

Ирзу Вашандаройн ду, цигахь 1ена Туштар мамингарха хилла, и Туштар цига ведда вахана хилла ша ца вейта зудараш т1ехола. Он переехал Гихт1и, х1инца цера т1аьхье Гихт1а ю. Ишта ду Туштара ирзу, Вашандаройн ду.

От Кардона до цемзавода отсюда правой сторона от дороги эти земли вашандаройн ду. Там жил Вашандарар туйнигарха а волуш Эдил бохуш циг цу заманахь хьун хилла дуйнаца ч1аг1дан йиш ю иза вашандаройн хилар.

Одамгар

Кхо гаре бекъалуш бу:

  1. 1амигар
  2. Акхигар
  3. 1арболтгар

1амигар: Музаевг1ар, Эсамбаевг1ар, Гишлакаевг1ар

1арболтгар: Бурсаговрг1ар, Шамаевг1ар, Абаевг1ар, Сулимановг1ар, Темуркаевг1ар,  Азизоев Усам

Акхигар: Мисирбиевг1ар, Митаевг1ар, зонахара Саидов Мовсар, Ахьяд, 1абулин 1алий.

М1амингар

Кхаа гаре бекъалуш бу:

  1. Г1езгар
  2. Венигар
  3. Баймарзгар

Г1езигар: Хубаевг1ар, Алиевг1ар, Камаевг1ар, Магомадовг1ар, Эдиловг1ар, Везировг1ар, зонахара Банаевг1ар, Сайдулаевг1ар, Саадулаевг1ар, Гайтукаевг1ар, Авторхановг1ар, Шамсадовг1ар

Венигар: Шамсадовг1ар, Исаевг1ар, Индарбаевг1ар, Яндарбаевг1ар, Исмаиловг1ар, Истамуловг1ар, Баштоевг1ар, Сапаевг1ар, Сатабаевг1ар, Саидовг1ар, Чамаевг1ар, зонахара Т1урар, Гайсултановг1ар.

Баймарзагар: Шабазовг1ар, Шуаиповг1ар, Шамиловг1ар, Сардаловг1ар, Газимагомаевг1ар, Абдулазимовг1ар, Сулимановг1ар, Шовхаловг1ар, Садоевг1ар, Ахтаевг1ар.

Жамсаг

Андигар: Бандаевг1ар, Симаевг1ар, Байбураевг1ар, Мусаевг1ар, зонхара Сулимановг1ар, Батаевг1ар, Ахматхановг1ар, Жанчураевг1ар, Юнусовг1ар, Юсуповг1ар.

Буйнигар: Сапарбаевг1ар, Бициевг1ар, Тазабаевг1ар, Улубаевг1ар, Сатабаевг1ар (прим. Возможно ошибка), Жандаевг1ар Олхазур, Кюре бохуш волу шин ваша царах ву.

Бетингар: Келоевг1ар, Сапаевг1ар, Шахгириевг1ар, Исаевг1ар, Истамуловг1ар (прим. -возможно ошибка) , Косумовг1ар, Умаровг1ар, Хасаровг1ар, Дикаевг1ар.

Горгачара Тесаевг1ар

Сайн хууг ма дарри аса яздина, аса яздинарг харц дац.

Вашандара дуьхьара веанарг Суьлда ву.

 

Акхингар:

1.Суьлда 2.Ода 3.Хара 4.Оьпа 5.Акхастаг 6.Айдамар 7.Акхи 8. Акхарш 9.Мита 10.Мисарби 11. Сиражди. 12.Умалт

1амингар:

1.Суьлда 2.Ода 3.Хонкар 4.Хенк1ур 5.Хорцаг 6.1ама 7.1аьла 8.Охур 9.1аьла 10.Муза 11. Маза 12. Мовдан 13.Мовлади 14.Денила

1арболтгар:

1.Суьлда 2.Ода 3.Хонкар 4.Хенк1ур 5.Хорцаг 6.1арболт 7.Мохьмад 8.1алболт 9.Абдулкерим 10.Ша1ма 11.Хьемид 12.Дуда 13.Ахьмуд

1.Суьлда 2.Ода 3.Хонкар 4.Хенк1ур 5.Хорцаг 6.1арболт 7.Мохьмад 8.1алболт 9.1об 10.Тъемаркъа

_____________________________________________________

Музаев Мовдан яздин ду яр кехат, зорба тоьхнаг А.Гайсултанов ву.

Цхьа долу х1ума нийс дин ду орфографи а пунктуаци а. Цхьан декъехь дац дина ду. Оригинал сюрташ вайгахь долш ду.

Категория: Талламаш, жам1аш. | Просмотров: 2367 | Добавил: ahmad_gaisultanov
Всего комментариев: 3
avatar
2 gabaev00 • 21:25, 18.01.2019 [Материал]
не полная информация надобы исправить ктонебудь следит за этим сайтом и прповеряют информацию
avatar
0
3 ahmad_gaisultanov • 14:22, 20.01.2019 [Материал]
в каком смысле не полная?
Это письмо не мы писали, мы его не можем по своему усмотрению менять. Это всего лишь один из источников информации, на основе которых мы составили все древа и списки гаров.
С нашими трудами можешь ознакомиться в разделах сайта.
avatar
1 hdadarov • 16:43, 27.01.2018 [Материал]
ДЕЛА рез хила Мовдан,  достоверная  история бесценна. Это наш фундамент .
avatar